Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

szkolenia okresowe BHP

Spis treści:

 • Cel szkolenia wstępnego
 • Instruktaż ogólny
 • Czas trwania Instruktażu ogólnego
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Czas trwania Instruktażu stanowiskowego

Cel szkolenia wstępnego.

Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania powierzonej im pracy oraz nabycie przez nich umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Osoby podejmujące pracę muszą dostosować i uzupełnić swoją wiedzę, a także nabyć nowe umiejętności wykonywania zadań zawodowych związanych z konkretnym stanowiskiem pracy. Również zmiana stanowiska w obrębie tego samego zakładu wymaga stosownego przeszkolenia. Tym właśnie celom służą szkolenia wstępne z zakresu bhp.

Szkolenia te, przeprowadzane są w formie instruktażu według szczegółowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (o podobnych zagrożeniach) dla wszystkich nowo przyjmowanych pracowników, stażystów, studentów i praktykantów. Obejmują one:

 • szkolenie wstępne ogólne, inaczej instruktaż ogólny,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, inaczej instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny jest prowadzony przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania, lub wyznaczonego przez pracodawcę pracownika posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

1)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie  z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy oraz w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

2)  przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

3)  zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W ramach instruktażu ogólnego pracownik powinien nabyć umiejętności:

korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bhp,

stosowania przepisów bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy,

stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,

identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,

postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Ile trwa Instruktaż ogólny?

Według ramowego planu instruktażu ogólnego  zawartego w załączniku nr 1 do r.s.b.h.p. powinien on trwać 3 godziny lekcyjne ( 3x 45min).

Ramowy program instruktażu ogólnego.

L.p.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.0,1
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.0,6
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.0,5
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.0,5
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem3

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy, jako najważniejsze szkolenie z zakresu bhp, powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Uwaga!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Ponadto, w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy np.

 • zmiana procesu technologicznego,
 • zmiana organizacji stanowisk pracy,
 • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi,
 • maszyn i innych urządzeń
 • pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Zgodnie z ramowym programem instruktażu stanowiskowego powinien on trwać:

 • minimum 2 godziny lekcyjne w przypadku pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych,
 • minimum 8 godzin lekcyjnych w przypadku pozostałych pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Uwaga!

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony omówieniem i oceną przebiegu wykonywania pracy przez pracownika, a po pozytywnej weryfikacji nabytych umiejętności pracownik może zostać dopuszczony do samodzielnej pracy na określonym stanowisku.

#szkoleniewstępneBHP #instruktażogólny #instruktażstanowiskowy #ramowyprogramszkolenia

Powiązane artykuły

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *