Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

szkolenia okresowe BHP

Spis treści:

 • Cel szkolenia wstępnego
 • Instruktaż ogólny
 • Czas trwania Instruktażu ogólnego
 • Instruktaż stanowiskowy
 • Czas trwania Instruktażu stanowiskowego

Cel szkolenia wstępnego.

Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania powierzonej im pracy oraz nabycie przez nich umiejętności bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy. Osoby podejmujące pracę muszą dostosować i uzupełnić swoją wiedzę, a także nabyć nowe umiejętności wykonywania zadań zawodowych związanych z konkretnym stanowiskiem pracy. Również zmiana stanowiska w obrębie tego samego zakładu wymaga stosownego przeszkolenia. Tym właśnie celom służą szkolenia wstępne z zakresu bhp.

Szkolenia te, przeprowadzane są w formie instruktażu według szczegółowych programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk (o podobnych zagrożeniach) dla wszystkich nowo przyjmowanych pracowników, stażystów, studentów i praktykantów. Obejmują one:

 • szkolenie wstępne ogólne, inaczej instruktaż ogólny,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, inaczej instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny jest prowadzony przez pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawcę, który sam wykonuje takie zadania, lub wyznaczonego przez pracodawcę pracownika posiadającego zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

1)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w ustawie  z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy oraz w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,

2)  przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

3)  zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W ramach instruktażu ogólnego pracownik powinien nabyć umiejętności:

korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bhp,

stosowania przepisów bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy,

stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,

identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,

postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.

Ile trwa Instruktaż ogólny?

Według ramowego planu instruktażu ogólnego  zawartego w załączniku nr 1 do r.s.b.h.p. powinien on trwać 3 godziny lekcyjne ( 3x 45min).

Ramowy program instruktażu ogólnego.

L.p.Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.0,1
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.0,6
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.0,5
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.0,5
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem3

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy, jako najważniejsze szkolenie z zakresu bhp, powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Uwaga!

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Ponadto, w przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy np.

 • zmiana procesu technologicznego,
 • zmiana organizacji stanowisk pracy,
 • wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi,
 • maszyn i innych urządzeń
 • pracownik zatrudniony na tym stanowisku powinien odbyć instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Ile trwa instruktaż stanowiskowy?

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Zgodnie z ramowym programem instruktażu stanowiskowego powinien on trwać:

 • minimum 2 godziny lekcyjne w przypadku pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych,
 • minimum 8 godzin lekcyjnych w przypadku pozostałych pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Uwaga!

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony omówieniem i oceną przebiegu wykonywania pracy przez pracownika, a po pozytywnej weryfikacji nabytych umiejętności pracownik może zostać dopuszczony do samodzielnej pracy na określonym stanowisku.

#szkoleniewstępneBHP #instruktażogólny #instruktażstanowiskowy #ramowyprogramszkolenia

Powiązane artykuły

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *