Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?

Odpowiedzialność pracodawcy

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

 • niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony;
 • niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.

Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. To właśnie pracodawca jest zobowiązany do wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Natomiast pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czego dotyczy instrukcja bhp?

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 • udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać:

 • przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów. Instrukcje powinny wyszczególniać praktyczne zagrożenia w miejscu pracy i w sposób klarowny uzmysławiać pracownikowi, także doświadczonemu, stopień ryzyka i zagrożeń.

Funkcja służby bhp

Do zakresu działania służby bhp w omawianym temacie należy:

 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Jeżeli nie posiadasz w swojej firmie służby BHP, możesz zlecić tą funkcję uprawnionym podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi z zakresu BHP.

Szczegółowość instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustawodawca  nie precyzuje jak szczegółowe powinny być instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Obowiązkiem pracodawcy jest zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Tym samym instrukcja powinna być na tyle szczegółowa, aby obejmowała wszystkie procesy pracy na danym stanowisku, zaś szczególnie te, które mogą stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dopełnienie obowiązków pracodawcy

Przepisy bhp nie precyzują, w jaki sposób i w jakiej postaci pracodawca powinien udostępniać pracownikom instrukcje BHP. Można to rozwiązać na kilka sposobów natomiast ważne jest, aby każdy pracownik miał do nich stały dostęp.

 • Forma tradycyjna – wywieszenie na danym stanowisku pracy (np. przy urządzeniu czy maszynie, której instrukcja dotyczy)
 • Forma cyfrowa – Udostępnione w postaci elektronicznej (np. rozesłane e-mailem lub zamieszczone w intranecie).

Pamiętajmy!!

Samo umieszczenie instrukcji przy stanowisku pracy nie jest równoznaczne z zapoznaniem się z nimi przez pracowników. Warto więc, pomimo braku formalnej dyspozycji przepisów bhp, uzyskiwać od pracowników oświadczenia potwierdzające zapoznanie się z każdą z udostępnionych im instrukcji.  Bezpiecznie jest posiadać zapisy potwierdzające przeszkolenie pracownika z zakresu obsługi wszystkich maszyn i urządzeń występujących na danym stanowisku pracy, stosowanych na nim procesów technologicznych, jak również postępowania z poszczególnymi materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Podsumowanie

Reasumując, instrukcje opracowywane są przez osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Zadaniem instrukcji jest informowanie nt. zasad bezpiecznej pracy przy użyciu danych maszyn, na konkretnych stanowiskach itd. Instrukcje powinny być skonstruowane w sposób zrozumiały i być stale dostępne dla pracowników. Natomiast zadaniem służby BHP jest opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.

Powiązane artykuły

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Bezpieczeństwo podwykonawców – sprawdzone praktyki zarządzania kontrahentami.

Chyba każdy kto prowadził współpracę z podwykonawcami doświadczył na własnej skórze, że poziom świadczonych usług może znacząco odbiegać od tego co pierwotnie sobie zakładaliśmy. Również wydawać by się mogło, że najważniejsze kwestie jakimi jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywanych prac też niestety często pozostają zaniedbywane. Przyczyny takiego stanu mogą być różne i nie zawsze takie na jakie w pierwszej chwili wyglądają. Jeżeli chcesz podejść procesowo do tego problemu to w poniższym wpisie znajdziesz kilka sprawdzonych rozwiązań, które mogą okazać się pomocne również u Ciebie.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *