BHP-ACADEMY to firma z sektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Od początku działalności stawiamy na propagowanie wiedzy oraz świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza firma oferuje szeroką gamę usług szkoleniowych i doradczych w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony ppoż.,
 • ochrony środowiska i budownictwa,
 • prawnej ochrony pracy,

Nasze usługi i produkty pod względem merytorycznym odpowiadają wysokim standardom.
Razem tworzymy bezpieczne miejsca pracy!

Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe realizujemy  on-line i stacjonarnie, głównie w siedzibie pracodawcy. Realizacja szkoleń przebiega w oparciu o programy szkoleniowe, uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy.

Szkolenia wyjazdowe

Organizujemy także szkolenia wyjazdowe otwarte w atrakcyjnych miejscowościach Polski, na których oprócz wiedzy można zdobyć cenne kontakty.

Usługi doradcze

To usługi kompleksowej obsługi bhp, ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy (outsourcing), opracowanie ryzyka zawodowego, badania środowiska pracy, instrukcji bhp, filmów instruktażowych itp.

Szkolenie wstępne BHP Online

cena: 49 zł

Opis

Szkolenie wstępne BHP Online
dokument zakupu: Faktura VAT
czas trwania kursu: 3h lekcyjne
tryb kursu: Online
egzamin: test online
zaświadczenie: TAK
ważność szkolenie: 1 rok lub 6 miesięcy

Dla kogo?

Szkolenie wstępne BHP kierowane jest do osób zatrudnianych na stanowisku:

 • pracownika administracji
 • urzędnika  państwowego
 • pracownika biurowego
 • asystentki biura
 • sekretarki
 • recepcjonistki
 • pomocy biurowej
 • informatyka i administratora IT
 • programisty
 • testera aplikacji
 • technika prac biurowych
 • księgowej
 • bibliotekarza
 • innych osób zatrudnionych w administracji biurowej
 • osób odbywających staż i praktyczną naukę zawodu na wyżej wymienionych stanowiskach
Cel szkolenia wstępnego bhp

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika z:

a)  podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy i w regulaminach pracy,
b)  przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w  zakładzie pracy,
c)  podstawowymi przepisami ochrony p-poż,
d) zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej,

W ramach instruktażu ogólnego pracownik nabywa umiejętności:

 • korzystania z podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy,
 • stosowania podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • bezpiecznego poruszania się po zakładzie pracy,
 • identyfikacji zagrożeń wypadkowych na terenie zakładu pracy,
 • postępowania w razie zaistnienia sytuacji awaryjnych i niebezpiecznych dla zdrowia.
Podstawa prawna

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 20.04.2020 r., w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, szkolenia wstępne bhp pracowników rozpoczynających pracę mogą zostać zorganizowane zdalnie, czyli w formie e-learningu, online, przez internet(samokształcenie kierowane)

Program szkolenia

Program instruktażu ogólnego dla pracowników administracyjno-biurowych:

 1.   Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 2.  Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 3.  Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
 4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.
 5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.
 6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.
 7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego
 8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.
 9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.
 10.  Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie Online Ocena Ryzyka Zawodowego w Praktyce

cena: 149 zł

Opis

Szkolenie Online: “ocena ryzyka zawodowego w praktyce”

Terminy szkolenia

-28.01.2022r godz. 10:30-12:00

-31.01.2022r godz. 8:30-10:00

dokument zakupu: Faktura VAT
czas trwania kursu: 2h
tryb kursu: Webinar
zaświadczenie: TAK

Dla kogo?
Cel szkolenia
 1. Program szkolenia:

  • Co to jest ryzyko zawodowe?
  • Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?
  • Jak przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka na stanowiskach pracy?
  • Jakie wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego sformułowano w serii norm PN-N-18000?
  • Najczęściej popełniane błędy przy ocenie ryzyka
  • Korzyści dla firmy i pracownika z właściwie sporządzonej oceny ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna
Program szkolenia
 1. Program szkolenia:

  • Co to jest ryzyko zawodowe?
  • Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?
  • Jak przeprowadzić i udokumentować ocenę ryzyka na stanowiskach pracy?
  • Jakie wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego sformułowano w serii norm PN-N-18000?
  • Najczęściej popełniane błędy przy ocenie ryzyka
  • Korzyści dla firmy i pracownika z właściwie sporządzonej oceny ryzyka zawodowego.

Kontakt

BHP-ACADEMY Mateusz Gąciarz

NIP: 8711757664

534 862 304