BHP-ACADEMY to firma z sektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Od początku działalności stawiamy na propagowanie wiedzy oraz świadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza firma oferuje szeroką gamę usług szkoleniowych i doradczych w zakresie:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony ppoż.,
 • ochrony środowiska i budownictwa,
 • prawnej ochrony pracy,

Nasze usługi i produkty pod względem merytorycznym odpowiadają wysokim standardom.
Razem tworzymy bezpieczne miejsca pracy!

Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe realizujemy  on-line i stacjonarnie, głównie w siedzibie pracodawcy. Realizacja szkoleń przebiega w oparciu o programy szkoleniowe, uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy.

Szkolenia wyjazdowe

Organizujemy także szkolenia wyjazdowe otwarte w atrakcyjnych miejscowościach Polski, na których oprócz wiedzy można zdobyć cenne kontakty.

Usługi doradcze

To usługi kompleksowej obsługi bhp, ochrony przeciwpożarowej na podstawie umowy (outsourcing), opracowanie ryzyka zawodowego, badania środowiska pracy, instrukcji bhp, filmów instruktażowych itp.

Szkolenia okresowe BHP online:

Dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie na platformie e-learning.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy.

49 zł

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 
Program szkolenia
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 5. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (szczegóły do uzgodnienia z organizatorem szkolenia).

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Szkolenie na platformie e-learning.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy.

99 zł

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla: 

 • pracodawców, 
 • osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami, 
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych. liderów zespołów itp.). 
Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: 

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 
Program szkolenia
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP). 
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki. 
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy. 
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników). 
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego. 
 9. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują dostęp do materiałów umożliwiających przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (szczegóły do uzgodnienia z organizatorem szkolenia). 

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kontakt

BHP-ACADEMY Mateusz Gąciarz

NIP: 8711757664

Nr konta: 24 2490 0005 0000 4530 8994 5034

534 862 304