Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Potknięcia i poślizgnięcia jako niedoceniane ryzyko

Każdego roku wielu pracowników, którzy mieli wypadek przy pracy pada ofiarą poślizgnięć, upadków i kolizji, zwanych też upadkami na tym samym poziomie. Dotyczą one wszystkich branż i sektorów działalności.

Do grupy upadków na tym samym poziomie możemy zaliczyć potknięcia – napotkane przeszkody(np. próg) lub poślizgnięcia – utrata przyczepności (np. rozlana kawa, odlodzenie na chodniku).

Podobnie jak wszystkie inne wypadki w miejscu pracy, wypadki podczas przemieszczania zdarzają się w wielu różnych okolicznościach. Wynikają one zwykle z połączenia czynników materiałowych, środowiskowych, organizacyjnych i/lub indywidualnych. Niestety przyczyny upadków na tym samym poziomie wbrew pozorom nie są dobrze poznane, ponieważ rzadko są dogłębnie analizowane. Rzeczywiście, te wypadki są niesłusznie uważane za łagodne lub związane tylko z brakiem uwagi ofiary.

Spis treści:

  1. Niedocenione ryzyko
  2. Jak zmniejszyć liczbę wypadków i związanych z nimi strat?
  3. Zasady bezpieczeństwa, które należy wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko upadku.

Niedoceniane ryzyko, które może mieć poważne konsekwencje

Zawodowe ryzyko upadku i poślizgnięcia

Bardzo częste i znacznie mniej szkodliwe niż mogłoby się wydawać, poślizgnięcia i upadki na tym samym poziomie mogą mieć poważne konsekwencje. Zależy to od niebezpieczeństwa otoczenia w pobliżu pracownika (niebezpieczne przedmioty, maszyny i mechanizmy itp.), ale także od części ciała, które ucierpiały podczas zdarzenia(głowa, miednica, kość ogonowa, stawy itp.) oraz od siły ruchu powodującego upadek.

Skutki takich zdarzeń mogę być tak poważne, jak innych wypadków przy pracy: mogą powodować stłuczenia, skręcenia, złamania, rany…, a nawet takie zdarzenie może być śmiertelne. Nawet bez upadku urazy mogą być poważne, na przykład zwykła utrata równowagi może prowadzić do skręcenia.

To właśnie splot kilku czynników ryzyka sprawia, że ​​sytuacja jest niebezpieczna… Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak je identyfikować, aby ulepszać środowisko, poprawiać organizację pracy i zabezpieczać pracownika.

Jak zmniejszyć liczbę wypadków i związanych z nimi strat?

Ryzyko upadku na tym samym poziomie należy oceniać biorąc pod uwagę wiele aspektów, nie można skupiać się tylko na jednym czynniku np. elementach materialnych. Zidentyfikowanie czynników mogących mieć potencjalny wpływ na wystąpienie niechcianego wypadku pozwala na poprawę stanu środowiska (np. naprawa ubytków w nawierzchni, oczyszczanie korytarzy komunikacyjnych itp.), ale także na analizę przyczyn i warunków występujących na drodze dojścia do stanowiska pracy oraz na samym stanowisku.

Przyczynami wypadków mogą źle dobrana rodzaje nawierzchni podłogowych, stosowaniem nieporęcznych lub nieodpowiednich materiałów, charakterystyką zadań pracowników (np.: rozrzucanie tłuszczu lub cieczy), niewystarczającym oświetleniem itp.

Zgodnie z prawiem pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników oraz innych osób mających dostęp do miejsc pracy (…). Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Proces oceny ryzyka musi obejmować pracowników i brać pod uwagę kluczowe obszary:

  1. Podłogi i przejścia
  2. Ludzie
  3. Utrzymanie czystości
  4. Zanieczyszczenia i przeszkody
  5. Warunki środowiska pracy
  6. Obuwie
  7. Organizację procesu pracy

Zasady bezpieczeństwa, które należy wdrożyć, aby ograniczyć ryzyko wypadku związanego z upadkami na tym samym poziomie:

Jako podsumowanie poniżej udostępniamy praktyczne pytania pomocnicze pozwalające ocenić na jakim etapie drogi się znajdujemy jeżeli chodzi o wdrażanie systemu prewencji upadków. Nie traktujcie ich jako sztywne wytyczne, natomiast jeżeli mają zastosowanie w Waszym miejscy pracy a odpowiedź na nie brzmi nie powinno Was to skłonić do refleksji i proszę potraktujcie to ćwiczenie jako zidentyfikowane szanse obszarów do poprawy. Pamiętajcie bezpieczeństwo to ciągły proces.

Pytania pomocnicze z Oceny ryzyka:

• Czy w  ocenie ryzyka uwzględniono zagrożenia związane z poślizgnięciem, potknięciem i upadkami odniesioną do danego miejsca pracy?

• Czy uwzględniono zagrożenia wynikające z obecności i zachowań osób nie będących pracownikami  zakłady/miejsca pracy np. upuszczenie jedzenia/rozlanie napojów na podłogę w placówkach gastronomicznych, szpitalach, itd.

• Czy w wyniku oceny ryzyka zaplanowano środki i działania mające na celu zapobieganie  poślizgnięciom i potknięciom a w ich efekcie upadkom?

• Czy zapewniono wystarczające zasoby na rozwiązywanie problemu poślizgnięć, potknięć i upadków?

• Czy wyznaczono osobę/y odpowiedzialne za sprzątanie w razie konieczności?

• Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za nadzór i kontrolę osób wykonujących sprzątanie?

Pytania pomocnicze dotyczące podłóg i przejść w miejscu pracy:

• Czy powierzchnia podłogi jest pozioma, równa i bez ubytków?

• Czy wszystkie kanały odpływowe, otwory i szczeliny na podłodze w ciągach komunikacyjnych, mogące powodować potknięcie, są właściwie zabezpieczone/zakryte?

• Czy zapewniono, że nie ma żadnych przeszkód tj. wzniesień lub wystających elementów, takich jak podwinięte  brzegi materiałów pokrywających (np. wykładzin dywanowych) lub wystających elementów łączących (np. gwoździ, śrub montażowych)?

• Czy tam, gdzie to konieczne (np. na śliskich powierzchniach pochyłych) i możliwe zastosowano odpowiednie warstwy antypoślizgowe i czy są one w dobrym stanie (czy nie są już wytarte lub uszkodzone)?

• Czy w ciągach komunikacyjnych niewielkie różnice poziomu podłoża np. pochylnie, niskie stopnie lub zmiany rodzaju nawierzchni podłogi, są dobrze widoczne, właściwie oznakowane lub wyróżnione kolorami ostrzegawczymi np. farba lub taśma koloru żółto-czarnego?

• Czy ciągi komunikacyjne na zewnątrz budynków są wolne od warunków stwarzających ryzyko potknięcia lub poślizgnięcia np. śniegu, oblodzenia, liści, mokrej trawy, mchu, błota, itd. ?

Pytania pomocnicze dotyczące przeszkód i ich oznakowania na drogach komunikacyjnych w miejscu pracy:

• Czy ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód (np. pozostawionych przedmiotów, instalacji biegnących w poprzek przejścia) stwarzających zagrożenie potknięciem?

• Czy niezbędne stałe przewody, rury lub węże obecne na ciągach komunikacyjnych są dobrze widoczne i przykryte w taki sposób, aby ryzyko potknięć było możliwie jak najniższe?

• Czy wszystkie urządzenia i stanowiska pracy są utrzymane w taki sposób, że żadne płyny (w tym oleje, smary) i resztki używanych substancji lub materiałów chemicznych nie wydostają się na

przejścia z powodu niedostatecznego utrzymania porządku (np. wycieków lub rozlania) bądź nieostrożnego stosowania?

• Czy podłogi w ubikacjach, łazienkach i umywalniach nie są śliskie nawet w przypadku, gdy są mokre?

• Czy zapobiega się zanieczyszczaniu podłóg śniegiem, błotem i wodą przenoszoną na obuwiu, odzieży, parasolach, przedmiotach lub wjeżdżających pojazdach (np. wycieraczki przed wejściem, szorowarkę do obuwia lub wprowadzenie stref czystości)?

Pytania pomocnicze dotyczące otoczenia naszego stanowiska pracy:

• Czy oświetlenie w miejscu pracy jest wystarczające i zapewnia dobrą widoczność ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania norm?

• Czy ciąg komunikacyjny jest wolny od nadmiernych kontrastów, różnic w natężeniu oświetlenia pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami, elementów sprzyjających powstawaniu zjawiska olśnienia?

• Czy miejsca stwarzające ryzyko poślizgnięcia lub potknięcia są oznakowane w sposób zrozumiały i widoczny?

Pytania pomocnicze dotyczące stosowanego obuwia w miejscu pracy:

• Czy pracodawca zapewnił pracownikom antypoślizgowe obuwie na stanowiskach i w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do zmniejszenia ryzyka w związku z często pojawiającym się zanieczyszczeniem (lub zamoczeniem) miejsc pracy?

• Czy pracodawca pokrywa koszty związane z użytkowaniem antypoślizgowego obuwia?

• Czy pracownicy noszą udostępnione im obuwie antypoślizgowe?

Pytania pomocnicze dotyczące procesu utrzymania czystości w miejscu pracy:

• Czy personel sprzątający otrzymał odpowiednie instrukcje i przeszkolenie?

• Czy personel sprzątający używa właściwego rodzaju i odpowiedniej ilości środków czystości,

uwzględniając rodzaj podłogi do sprzątnięcia?

• Czy ciągi komunikacyjne są sprzątane w czasie obniżonego natężenia ruchu, gdy nie przechodzą nimi pracownicy lub gdy ruch na nich jest znikomy w porównaniu z innymi porami dnia?

• Czy sprzątanie na mokro jest zorganizowane w taki sposób, że pracownicy mogą korzystać z powierzchni suchych a na sprzątany obszar wejść dopiero, gdy podłoga jest sucha?

Powiązane artykuły

Top 7 zagrożeń w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawdzięczane jest między innymi dobrze wykonanej ocenie ryzyka zawodowego. Dla pracodawców oznacza to zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i określenie związanego z nimi ryzyka wystąpienia urazów, chorób i strat w zakładzie pracy . Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie w miejscu pracy, ponieważ przyczyniają się do promowania dobrej atmosfery w firmie, szeroko rozumianego wellbeingu szczęścia i zaufania do firmy zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Hałas a zdrowie

Obecnie hałas towarzyszy człowiekowi nieprzerwanie, w domu,  w pracy, podczas wypoczynku a nawet w nocy podczas snu. Szkodliwość oddziaływania hałasu zależy od poziomu ciśnienia akustycznego i czasu trwania narażenia, czyli tak zwanej dawki hałasu. Reakcją obronną organizmu na nadmierny hałas jest czasowe przesunięcie progu słyszenia, które ustępuje po upływie określonego czasu. Działanie hałasu nie ogranicza się tylko do narządu słuchu, obejmuje także inne skutki zdrowotne.

Odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *