Zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy – ISO 45003.

Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO45003) ma zostać opublikowany już w 2021r.

Zagrożenia psychospołeczne zyskują na znaczeniu i odnajdują swoje miejsce w regulacjach, przez co mają realny wpływ na pracowników, oraz na działanie organizacji.

Dlaczego wprowadza się normę uzupełniającą do ISO45001?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy ISO 45001:2018 podkreśla, że organizacja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników i innych osób, na które mogą mieć wpływ jej działania. Odpowiedzialność ta obejmuje promowanie i ochronę ich zdrowia fizycznego, a także psychicznego.

Nowa forma pojawi się w celu eliminowania oraz minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniami psychospołecznymi -podkreśla Joanna Jędrzejak. Zagrożenia psychospołeczne wynikają z niewłaściwego sposobu organizacji pracy, niekorzystnego otoczenia społecznego lub środowiska pracy czy nieodpowiednich warunków pracy.

Niebezpieczeństwa tego typu przyczyniają się do utraty zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, a przez to oddziaływają na funkcjonowanie całej organizacji mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych, fizycznych i społecznych(np. choroby układu krążenia, zaburzenia snu, lęk, depresja czy wypalenia zawodowe.) W efekcie zmniejsza się zadowolenie z pracy, zaangażowanie oraz produktywność. Konsekwencje dla organizacji są policzalne: coraz słabsze wyniki działalności, zwiększone koszty wynikające z absencji chorobowej, rotacji pracowników oraz obniżona jakość produktów i usług. Zwiększa się również ryzyko wystąpienia wypadków i urazów, a także utraty reputacji organizacji.

Jak zapobiegać zagrożeniom psychospołecznym?

Organizacje są odpowiedzialne za identyfikację zagrożeń i minimalizowanie związanego z nimi ryzyka. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi możemy płynnie zarządzać ryzykiem psychospołecznym oraz skutecznie zapobiegać występowaniu zagrożeń z nimi związanych.

Przed rozpoczęciem procesu zarządzania ryzykiem psychospołecznym wskazane jest wykonanie wstępnej analizy swojej organizacji pod kątem przyjętych praktyk wspierających zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne pracowników. Na podstawie ankiety elektronicznej przeprowadzonej wśród wszystkich pracowników możliwe jest podjęcie decyzji odnośnie do zidentyfikowanych potrzeb.

Należy wsiąść pod uwagę fakt, że większość pracowników ma ograniczoną wiedzę na temat zdrowia psychicznego, a duży procent postrzega “zdrowie psychiczne” jako synonim “choroby psychicznej”. Konsultacje z pracownikami posiadającymi ograniczony zasób wiedzy w tym zakresie mogą przynieść odwrotny skutek do zamierzonego.

Dlatego przed identyfikacją zagrożeń psychospołecznych i opracowaniem mechanizmów kontroli ryzyka, należy zadbać o podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń psychospołecznych, aby mogli uczestniczyć w procesach zarządzania ryzykiem zgodnych z ISO 45003.

Norma ISO 45003 wskaże, żeby przy pomocy systemu zarządzania bhp zintegrowanego z procesami biznesowymi organizacji, zagrożenia psychospołeczne były zarządzane w sposób spójny z innymi rodzajami zagrożeń zawiązanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Można zatem stosować podobną metodologię, aby radzić sobie z nimi w tak samo logiczny i konsekwentny sposób.

Kluczem pełne zaangażowanie.

Współudział pracowników na każdym etapie procesu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonego efektu w zarządzaniu zagrożeniami psychospołecznymi.

Należy jednak pamiętać, że sukces zarządzania ryzykiem psychospołecznym (podobnie jak w innych standardach ISO) zależy od zaangażowania wszystkich szczebli i funkcji organizacji, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Na nich spoczywa duża odpowiedzialność za tworzenie kultury wspierającej zdrowie psychiczne.

System powinien obejmować rozwijanie ich kompetencji w zakresie odpowiedzialności za zdrowie psychiczne pracowników czy wspierania powrotu do pracy.

Powiązane artykuły

Szkolenie Wstępne z dziedziny BHP

Spis treści: Cel szkolenia wstępnego Instruktaż ogólny Czas trwania Instruktażu ogólnego Instruktaż stanowiskowy Czas trwania Instruktażu stanowiskowego Cel szkolenia wstępnego. Celem szkolenia wstępnego jest przygotowanie…

Czym są i czemu służą instrukcje bhp?

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to złożony proces składający się z wielu elementów, w którym bardzo duże znaczenie mają Instrukcje BHP. Kto odpowiada za wydanie instrukcji w sprawie BHP w zakładzie pracy? Co powinna ona zawierać? Jaką rolę w tym zakresie pełni służba BHP?